Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Stratégia politiky rozvoja vidieka na Slovensku vychádza z globálneho cieľa zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a zvýšiť kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Program rozvoja vidieka SR 2007 -2013 je nástrojom dosahovania strategických cieľov politiky rozvoja vidieka na Slovensku. Na dosiahnutie strategického cieľa je vyčlenená na sedemročné programové obdobie 2007 – 2013 celková suma  2597053717 eur. Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je financovaná čiastka 1996908078 eur, druhú časť spolufinancuje Slovenská republika zo Štátneho rozpočtu.

Program tvorí 5 osí, ktoré zodpovedajú základným cieľom politiky rozvoja vidieka:

Os1  Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Primárnym cieľom je vybudovať silný a životaschopný poľnohospodársky sektor pomocou výkonnej trhovo orientovanej výroby, ktorý bude spĺňať požiadavky spotrebiteľov tým, že bude ponúkať rozsiahly sortiment potravín vysokej kvality spĺňajúcich všetky nevyhnutné zdravotné a hygienické predpisy. Hlavnou prioritou prvej osi programu je reštrukturalizácia, informatizácia, modernizácia,  inovácia a vzdelávanie v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesnom sektore.

Opatrenie: 1.1 Modernizácia fariem

Cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií. Podporovaná je rastlinná a živočíšna výroba, mechanizácia a ostatné činnosti.

Konečný prijímateľ: Fyzické a právnické osoby v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Opatrenie: 1.2 Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Cieľ: Zlepšenie primárneho spracovania a predajnosti produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie a nových informačných a komunikačných technológií.

Konečný prijímateľ: Konečný prijímateľ v prípade spracovania poľnohospodárskych produktov: fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov). Konečný prijímateľ v prípade spracovania lesných produktov: a) fyzické a právnické osoby (mikropodniky), obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení a cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. b) fyzické a právnické osoby, poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytovania týchto služieb len subjektom uvedeným v bode a).

Opatrenie: 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Cieľ: Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia. Postupné realizovanie takéhoto usporiadania spolu s plánovanými spoločnými zariadeniami a opatreniami v projektoch pozemkových úprav.

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: Priamy – obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy. Nepriamy – vlastníci a nájomcovia pôdy.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci: MPŽPaRR SR – odbor pozemkových úprav, Krajské pozemkové úrady, Obvodné pozemkové úrady.

Opatrenie: 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Cieľ: Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí.

Oblasť podpory: a) obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrenie mladých porastov, ťažbu, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva. b) obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest. c) obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia.

Konečný prijímateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: a) súkromných vlastníkov a ich združení. b) obcí a ich združení. c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Opatrenie: 1.5 Odbytové organizácie výrobcov

Cieľ: Podporenie vzniku, formovania a uľahčenia administratívnych operácií odbytovým organizáciám výrobcov. Podporované sú aktivity pre založenie  a činnosti odbytových organizácií výrobcov, ktorých členovia sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve na území Slovenska a vyrábajúce živočíšne komodity a rastlinné komodity.

Konečný prijímateľ: Odbytové organizácie výrobcov uznané príslušnou inštitúciou od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Opatrenie: 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Cieľ: Rozšírenie rámca vzdelávacích a informačných aktivít a šírenie poznatkov pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve. Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovácie vedomosti a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach programu a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: Subjekty – prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci: Subjekty – inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a tie, ktoré majú v predmete svojej činnosti vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.

Opatrenie: 1.7 Využívanie poradenských služieb

Cieľ: Účelom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť náklady vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia. Poradenským subjektom môžu byť súkromné fyzické alebo právnická osoby, neziskový sektor, orgány verejnej správy a komory vzniknuté na základe osobitného zákona, ktoré musia spĺňať stanovené kritériá.

Konečný prijímateľ: Fyzické a právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.

Os2  Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Opatrenie: 2.1 Zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy.

Opatrenie 2.1.1: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.

Cieľ: Zabezpečiť pokračovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach prostredníctvom zachovania a podpory udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a charakter krajiny.

Spôsob a oblasť podpory: Vyrovnávacie príspevky na hektár poľnohospodárskej pôdy zaradenej vo vymedzených oblastiach znevýhodnenia.

Realizácia: Nárokovateľné každoročné platby pre oprávnených žiadateľov zaradených do príslušnej kategórie znevýhodnenia pri splnení stanovených podmienok.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe v príslušných oblastiach znevýhodnenia.

Opatrenie 2.1.2: Platby v rámci systému Natura 2000 a platby spojené so smernicou č. 2000/60/ES

Cieľ: Pomôcť poľnohospodárom pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 a rámcovej smernice pre vodnú politiku prostredníctvom: a) trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou. b) ochrany a zlepšenia stavu vodných zdrojov.

Spôsob a oblasť podpory: Kompenzačné platby za obhospodarovanie trvalých trávnych porastov na územiach európskeho významu (NATURA 2000) a súčasne spadajúcich do 4. a 5. stupňa ochrany podľa stanovených podmienok.

Realizácia: Nárokovateľné každoročné platby pre oprávnených žiadateľov na územiach európskeho významu a súčasne spadajúcich do 4. a 5. stupňa ochrany pri splnení stanovených podmienok.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe v stanovených územiach.

Opatrenie 2.1.3: Agroenviromentálne platby

Cieľ: Realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny, prírodných zdrojov, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem.

Spôsob a oblasť podpory: Kompenzačné platby za dodržiavanie: a) postupov šetrných k životnému prostrediu (ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná produkcia, základná podpora). b) pôdoochranných opatrení (protierózne postupy, zatrávňovanie ornej pôdy). c) zachovania biodiverzity (ochrana biotopov trávnych porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, chov ohrozených druhov zvierat).

Realizácia: Platby počas piatich rokov podmienené záväzku, do ktorého vstupuje oprávnený žiadateľ dobrovoľne, pri dodržiavaní stanovených podmienok. Opatrenie je nenárokovateľné – v prípade pretlaku žiadateľov nad finančné možnosti sa uplatňujú výberové kritériá stanovené nariadením vlády (uprednostnenie postupov s environmentálne vyššou účinnosťou).

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Opatrenie 2.1.4: Platby za životné podmienky zvierat

Cieľ: Zvýšiť zastúpenie chovov s takými postupmi, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem, vedúce k zlepšeniu životných podmienok zvierat.

Spôsob a oblasť podpory: Kompenzačné platby chovateľom určených druhov ošípaných, hydiny, hovädzieho dobytka a oviec za dodržanie nadštandardných podmienok starostlivosti o zvieratá.

Realizácia: Platby počas piatich rokov podmieneného záväzku, do ktorého vstupuje oprávnený žiadateľ dobrovoľne, pri dodržiavaní stanovených podmienok. Opatrenie je nenárokovateľné – v prípade pretlaku žiadateľov nad finančné možnosti sa uplatňujú výberové kritériá stanovené nariadením vlády.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Opatrenie: 2.2 Zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

Opatrenie 2.2.1: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Cieľ: Posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziu, zosunmi pôdy, záplavami.

Spôsob a oblasť podpory: Pokrytie nákladov na prvé zalesnenie a poskytnutie prémií za udržiavanie a za stratu príjmov v dôsledku zalesnenia na stanovených poľnohospodársky využívaných pôdach.

Realizácia: Platby počas pätnástich rokov podmieneného záväzku, do ktorého vstupuje oprávnený žiadateľ dobrovoľne, pri dodržiavaní stanovených podmienok. Opatrenie je nenárokovateľné – v prípade pretlaku žiadateľov nad finančné možnosti sa uplatňujú výberové kritériá stanovené nariadením vlády.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): a) vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy. b) združenie vlastníkov alebo nájomcov pôdy s právnou subjektivitou.

Opatrenie 2.2.2: Platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda.

Cieľ: Pomôcť súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5. stupeň ochrany).

Spôsob a oblasť podpory: Kompenzačné platby za obhospodarovanie lesných pôd v územiach NATURA 2000 (5. stupeň ochrany) podľa stanovených podmienok.

Realizácia: Nárokovateľné každoročné platby pre oprávnených žiadateľov na územiach NATURA 2000 a súčasne spadajúcich do 5. stupňa  ochrany pri splnení stanovených podmienok.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia s právnou subjektivitou.

Opatrenie 2.2.3: Lesnícko-environmentálne platby

Cieľ: Realizovať lesnícke výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem prostredníctvom: a) zlepšenia biodiverzity lesov. b) ochrany vtáčích území. c) zachovania lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou.

Spôsob a oblasť podpory: Kompenzačné platby za dodržiavanie postupov pre: a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov. b) ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.

Realizácia: Platby počas piatich rokov podmieneného záväzku, do ktorého vstupuje oprávnený žiadateľ dobrovoľne, pri dodržiavaní stanovených podmienok. Opatrenie je nenárokovateľné – v prípade pretlaku žiadateľov nad finančné možnosti sa uplatňujú výberové konania stanovené nariadením vlády (uprednostnenie postupov s environmentálne vyššou účinnosťou).

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): a) súkromí vlastníci lesov alebo ich združenia s právnou subjektivitou. b) obce alebo ich združenia. c) fyzické alebo právnické osoby hospodáriace v lesoch súkromných vlastníkov.

Opatrenie 2.2.4: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Cieľ: Obnova produkčného potenciálu v lesoch poškodených prírodnými pohromami a požiarmi a zavádzanie preventívnych opatrení.

Spôsob a oblasť podpory: Cieľ sa napĺňa najmä posilňovaním biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejno-prospešných  funkcií, znižovaním rizika pôdnej erózie, zvyšovaním absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov a zvyšovaním ochrany lesov pred požiarmi.

Konečný prijímateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy.

Os3  Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Tretia os programu je zameraná na zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach prostredníctvom zachovávania pracovných miest, vytvárania nových pracovných príležitostí a alternatívnych zdrojov príjmov na vidieku.

Opatrenie: 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.

Cieľ: Diverzifikácia vidieckej ekonomiky je kľúčovým cieľom na zachovanie a zlepšenie rovnováhy pracovných príležitostí a spoločenských podmienok vidieckeho obyvateľstva. Okrem tvorby nových a zachovania existujúcich pracovných miest je dôležité aj rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru. Podporované sú: a) investície do rekreačných a ubytovacích zariadení (11-40 lôžok). b) rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov na agroturistické objekty (11 – 40 lôžok). c) investície do výrobných a predajných objektov pre výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru. d) investície do areálov slúžiacich pre rozvoj rekreačných a relaxačných činností (tieto musia byť prístupné verejnosti).

Konečný prijímateľ: Právnické osoby a fyzické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30%.

Opatrenie: 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Cieľ: Cieľom je diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti spolu so zvyšovaním informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu. Podporované sú: a) Časť A: akcie zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení, prestavbu a prístavbu častí rodinných domov na nízkokapacitné ubytovanie s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, kempingové ubytovanie a výstavbu, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia cez internet, rekonštrukciu a modernizáciu doplnkových relaxačných zariadení. b) Časť B: akcie zamerané na marketing cestovného ruchu.

Konečný prijímateľ pre časť A: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. V prípade žiadateľov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30%.

Konečný prijímateľ pre časť B: Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Opatrenie: 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Cieľ: Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie , inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci: Oprávneným žiadateľom sú subjekty - inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: Podnikateľské subjekty, subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 3.

Opatrenie: 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

Opatrenia prispievajú k zvýšeniu kvality života na vidieku poskytovaním podpory obciam, ktorá je zameraná na zabezpečenie chýbajúceho občianskeho vybavenia.

Opatrenie 3.4.1: Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo

Zvýšenie kvality života na vidieku. Podporované aktivity: a) rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón. b) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok a pod. c) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet. d) vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení. e) budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry.

Opatrenie 3.4.2: Obnova rozvoj obcí

Podporované aktivity: a) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie. b) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov. c) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.

Konečný prijímateľ: Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Opatrenie: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja

Cieľ: Opatrenie podporuje vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov o dotknutej oblasti. Cieľom je zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva, a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu na vidieku.

Spôsob a oblasť podpory: Oprávnené sú činnosti ako napr. príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí; vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia; opatrenia na poskytovanie informácií o území a o integrovanej stratégií rozvoja územia; vzdelávanie zamestnancov verejno-súkromných partnerstiev, ktorí sa podieľajú na príprave integrovanej stratégie rozvoja územia; propagačné podujatia a vzdelávanie vedúcich pracovníkov verejno-súkromných partnerstiev súvisiace s prípravou na prístup Leader.

Konečný prijímateľ: Partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov.

Os4  Realizácie prístupu Leader

Novým prístupom v Slovenskej republike k rozvoju vidieka je prístup Leader. Tento prístup je charakteristický spájaním aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka. Leader podporuje aktivizáciu obyvateľstva pri tvorbe stratégie miestneho rozvoja. Podnecuje iniciatívu miestnych ľudí zaujímať sa o rozvoj územia a napomáha k tomu, aby obyvatelia vidieckych oblastí preberali zodpovednosť za rozvoj územia, na ktorom žijú a pôsobia. O podporu sa môže uchádzať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má vypracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia, v ktorej sú definované hlavné priority územia, do ktorých má podpora smerovať. Stratégia rozvoja sa realizuje prostredníctvom opatrení tretej osí programu a pri uplatnení prístupu Leader.

Opatrenie: 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia

Cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.

Opatrenie: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

Cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností a zachovávanie kultúrneho dedičstva na národnej aj medzinárodnej úrovni tzv. národná spolupráca v rámci SR a medzinárodná spolupráca v rámci Spoločenstva alebo s tretími krajinami, ktoré pracujú na podobnom princípe ako je prístup Leader.

Opatrenie: 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny

Okrem rozpočtu na stratégiu rozvoja územia môže Miestna akčná skupina získať samostatný rozpočet na pokrytie prevádzkových výdavkov. Rozpočet je rozdelený medzi prevádzku a administratívu na činnosti budovania zručnosti a schopností Miestnej akčnej skupiny.

Os5  Operácie technickej pomoci

Opatrenie: 5.1 Technická pomoc

Cieľom opatrenia je zabezpečiť efektívne riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu a audit programu.

Opatrenie: 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) v každom členskom štáte zoskupuje organizácie a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka. Každá národná sieť rozvoja vidieka je súčasťou Európskej siete rozvoja vidieka. Funkciu Jednotky NSRV na Slovensku vykonáva Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre. Jednotka NSRV má 7 regionálnych koordinátorov v krajoch SR. Základnými úlohami NSRV je zhromažďovanie, analyzovanie a šírenie dát ohľadne PRV SR; sledovanie a monitorovanie údajov, poskytovanie informácií z danej oblasti; zabezpečovanie školení, seminárov, konferencií, ako aj o PRV SR, tak aj pre miestne akčné skupiny; podporovať národnú a medzinárodnú spoluprácu; slúžiť ako kontaktný bod pre prístup Leader pre všetkých vidieckych partnerov.