Súťaž o "Najkrajší chotár roka"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vyhlasujú ročníky súťaže o „Najkrajší chotár roka“.

Najkrajší chotár roka:
„Podporujeme a prezentujeme poľnohospodárske subjekty aktívne v oblasti udržiavania a tvorby kultúrnej krajiny slovenského vidieka, zachovania jej rázu v podmienkach súčasného spôsobu hospodárenia poľnohospodárskych subjektov s dopadom na trvalú udržateľnosť vidieckeho osídlenia“.

Súťaž je zameraná na podporu a propagáciu prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom území Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Súťažiace subjekty  hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborníkov v danej oblasti. Hodnotenie prihlásených chotárov prebieha v letných mesiacoch. Chotár (pre podmienky súťaže o „Najkrajší chotár roka“) je definovaný ako priestorová časť územia, na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu.

Vidiecka krajina má svoje charakteristiky, z ktorých dominantou je zameranie ekonomických aktivít v území na poľnohospodársku činnosť. Na takéto oblasti je zameraný aj predmet súťaže. Predmetom hodnotenia je celkový dojem z územia, na ktorom subjekt hospodári.

Predmetom posudzovania je starostlivosť subjektov o svoj chotár v rámci uvedených aktivít, ako i uplatňovanie politiky rozvoja vidieka v zmysle napĺňania cieľov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Od roku 2001, bolo vyhlásených už 12 ročníkov súťaže o „Najkrajší chotár roka“. Organizačným garantom súťaží bola Agentúra pre rozvoj vidieka. 

V roku 2013 sa uskutoční 13. ročník tejto súťaže, ktorej organizačným garantom bude Klub poľnohospodárskych novinárov Slovenska.

História súťaží