Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyplýva zo zákona č.503/2001 Z.z. o podpore  regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Okrem toho je však Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) tiež dôležitý pre vypracovanie konkrétnych projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) ako povinná príloha nielen pre získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektov, ale aj pre celkovú koordináciu a určenie priorít v plánovaní a realizácii rozvojových projektov. Pri tvorbe PHSR ide o interaktívnu spoluprácu s obyvateľmi obce priamo v „teréne“.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce podľa § 10 tohto zákona je strednodobý programový  dokument, ktorý obsahuje najmä:

  • analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
  • úlohy a prvoradé potreby v rozvoji  technickej infraštruktúry,  sociálnej  infraštruktúry, v  starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní v kultúre a v ďalších oblastiach  podľa § 3 ods. 2,
  • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.