Ponuka vzdelávacích a informačných aktivít

Jednotka NSRV SR je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka a je kontaktný bod pre schválené miestne akčné skupiny na národnej úrovni. Agentúra pre rozvoj vidieka sa zaoberá:

  • prípravou manažérov a facilitátorov pre implementáciu prístupu LEADER,
  • prípravou poradcov pre Program rozvoja vidieka SR,
  • podnikaním vo vidieckej turistike a agroturistike,
  • podnikaním vo vidieckom cestovnom ruchu.

 

V súčasnosti sa Agentúra pre rozvoj vidieka zaoberá aktivitami ako sú:

  • semináre „Zlepšenie kvality života na vidieku – príklady dobrej praxe“,
  • informačný seminár „Predaj z dvora“,
  • odborný seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev na SK“,
  • odborný seminár na témy: „Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku“ a „Regionálne značenie produktov a služieb“,
  • semináre k aktuálnym výzvam PRV SR.