Poslanie agentúry

Agentúra pre rozvoj vidieka je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá spolupracuje s ostatnými štátnymi, mimovládnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka. Agentúra v rámci svojej činnosti podporuje a propaguje politiku Európskej únie (EÚ) pre SR, hlavne cez Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, jeho jednotlivých osí, ostatných programov a fondov Európskej únie so zameraním na rozvoj vidieka.

Poslaním Agentúry pre rozvoj vidieka je zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.

Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR na uvedené programové obdobie.

Hlavnými úlohami poslania Agentúry pre rozvoj vidieka v zmysle uzatvoreného Kontraktu s MPRV SR na  realizáciu  úloh  v oblasti  rozvoja vidieka na rok 2013 sú:

  • terénne poradenstvo k rozvoju vidieka,
  • účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,
  • podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni, vrátane účasti pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch,
  • spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev.