Aktuality

08/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora. Aktualizáciou výzvy sa doplnil text uvedený v časti 5.2.5. Výberové kritériá na strane 8 nasledovne:

„hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy)“.

Aktualizáciou PPA zosúladila výzvu s bodom 1 písmena b) v časti 3.3.1 Všeobecné podmienky výberu MAS so Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020. Aktualizácia si vyžiadala aj zmeny v tabuľkovej časti (doplnený stĺpec výmera katastrálneho územia) a následne aj úpravy vzorca na výpočet hustoty obyvateľstva.

« späť na novinky