Aktuality

01/07/15
Príloha č. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013

NSRV SR dáva do pozornosti Prílohu č. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Opatrenia, ktoré si MAS vo svojej stratégii naplánujú v rámci podpory z EPFRV musia byť v súlade s príslušnými článkami nariadenia č. 1305/2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014. Pričom niektoré opatrenia/operácie definované v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 sú pre MAS neoprávnené z dôvodu ich charakteru – ide o tzv. neprojektové opatrenia, ako aj niektoré projektové opatrenia, ktorých realizácia je vhodná na národnej úrovni a nie je žiaduca pre úroveň lokálnu.
Zároveň sú definované opatrenia, pri ktorých MAS musí postupovať v súlade s cieľmi a podmienkami štandardných opatrení v PRV, a to z dôvodu potreby uplatňovania podmienok stanovených na národnej úrovni.
Podopatrenia, ktoré sú pre MAS oprávnené na podporu z EPFRV len v súlade s cieľmi a podmienkami opatrení v PRV v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014:


Investície do hmotného majetku / 4.3 Obmedzenie platí len pre oblasť Investícií týkajúcich sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, ktoré sú podporované v rámci podopatrena 4.3 v PRV

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov /6.1

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov / 6.3

Z uvedeného vyplýva: MAS pri stanovovaní činností, výšky a miery podpory a pod. teda nemusí kopírovať nastavenia štandardných opatrení PRV (s výnimkou opatrení, ktoré je MAS oprávnená naplánovať len v rozsahu cieľov a podmienok štandardných opatrení – 4.3, 6.1 a 6.3), pričom je žiaduce, aby MAS zvážili pri relevantných operáciách vyššie miery spolufinancovania zo strany žiadateľov. Výška a miera podpory musí však byť v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 1305/2013 – Prílohou 2, ktorá obsahuje podporované činnosti z PRV SR 2014 – 2020, sumy a miery podpory.

« späť na novinky