Aktuality

29/06/15
Informácia súvisiaca so schválením Smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné informácie:
Označenie zodpovednej osoby: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Spôsoby podávania podnetov:
1.) osobne do zápisnice v kancelárii číslo 316 na 3. poschodí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava,
2.) písomne na adresu: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, s poznámkou na obálke „NEOTVÁRAŤ“,
3.) elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adrese:
kriminalita@mprvsr.onmicrosoft.com

« späť na novinky