Aktuality

29/06/15
Informácia súvisiaca so schválením Smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
V súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné informácie...
viac informácií »

24/06/15
Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zv...
viac informácií »

22/06/15
Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / O...
viac informácií »

15/06/15
Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / O...
viac informácií »

29/05/15
Výzva č. 5/PRV/2015 na Podpatrenie 4.3 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Vý...
viac informácií »