Aktuality

10/07/15
USMERNENIE PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra vydala USMERNENIE č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020....
viac informácií »

08/07/15
Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy ...
viac informácií »

08/07/15
Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a r...
viac informácií »

01/07/15
Príloha č. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013
NSRV SR dáva do pozornosti Prílohu č. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre...
viac informácií »

30/06/15
Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy V...
viac informácií »