Verejné obstarávanie a zmluvy

Zmluvy

Verejné obstarávanie

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
Por.č. Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 1. Agroinštitút Nitra, štátny podnik Zmluva o poskytnutí služby I 213,9144 35,6524 MPaRV SR ARVI 20.4.2010 20.4.2013 (3 roky) suma ročne 71,3048
2 2. Agroinštitút Nitra, štátny podnik Zmluva o poskytnutí služby II 213,9144 35,6524 MPaRV SR ARVI 20.4.2010 20.4.2013 (3 roky) suma ročne 71,3048
3 3. Agroinštitút, štátny podnik Zmluva o nájme č.7/2009-NR, s dodatkami č. 1,2 a 3 1 431,82 3 802,8 MPaRV SR ARVI 30.12.2008 31.12.2013 1 431,82 celková mesačná platba
4 4. A-projekt n.o. Zmluva o poskytnutí služby 4/2009/ZA 36 400 0,00 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne
5 5. Ekoslov Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 7/2009/PO 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne, zmluva je podpísaná bez DPH, DPH je hradené zo štátneho rozpočtu
6 6. MPaRV SR Zmluva č. 33/2009/320 100 000 MPaRV SR 28.12.2009 31.1.2016
7 7. MVL Štefánek s.r.o Zmluva o poskytnutí služby 3/2009/TN 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne, zmluva je podpísaná bez DPH, DPH je hradené zo štátneho rozpočtu
8 8. Občianske združenie Obviam Regio Zmluva o poskytnutí služby 2/2009/NR 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne, zmluva je podpísaná bez DPH, DPH je hradené zo štátneho rozpočtu
9 9. OZ VIPA Banskobystrického kraja Zmluva o poskytnutí služby 5/2009/BB 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne
10 10. PPA a MPaRV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00150 47 299,31 MPaRV SR 23.4.2009 23.4.2012 (3 roky) Neudelený súhlas so zverejnením znluvy
11 11. PPA a MPaRV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00142 46 430,12 MPaRV SR 9.12.2008 9.12.2011 (3 roky) Neudelený súhlas so zverejnením znluvy
12 12. PPA a MPaRV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ÚB 00002 2 666 666 MPaRV SR 27.10.2008 15.11.2015 Neudelený súhlas so zverejnením znluvy
13 13. RRA Borolo Zmluva o poskytnutí služby 6/2009/KE 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne
14 14. RRA Senica Zmluva o poskytnutí služby 1/2009/TT-BA 36 400 3 458 MPaRV SR ARVI 13.3.2009 31.12.2014 ročne, zmluva je podpísaná bez DPH, DPH je hradené zo štátneho rozpočtu
15 15. Miroslav Miretinský TLAČIAREŇ MICHEL ANGELO Zmluva o poskytnutí služby I. 5 390 MPaRV SR ARVI - NSRV 4.8.2010 23.8.2010
16 16. Spačková Andrea Zmluva o poskytnutí služby II. 813 MPaRV SR ARVI 13.9.2010 30.9.2010
17 17. Ing. Michal Strnál Zmluva o poskytnutí služby III. 250 MPaRV SR ARVI 10.8.2010 22.8.2010
18 18. JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD., Advokát Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 156,75 MPaRV SR ARVI 15.10.2010 15.11.2010
19 1/2011/ARVI ARVI Zmluva o spolupráci 6 330,00 0,00 MPaRV SR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie 1.4.2011 8.4.2011 Zabezpečenie študijnej cesty pre poľských poľnohospodárskych poradcov na Slovensku zameranú na systém podpory MAS v implementácii osi 4 PRV SR 2007-2013 ARVI je dodávateľom
20 2/2011/ARVI ForPress, s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb 2/2011 366,65 / 1 vydanie MPaRV SR RVI - NSRV SR 19.7.2011 2013 Tlač Spravodajcu
21 3/2011/ARVI Ing. Jaroslav Spaček Mandátna zmluva 2 548,00 0,00 MPaRV SR 6.7.2011 Poskytnutie odborných činností pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania
22 4/2011/ARVI Hotel Holding s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb 4/2011 11 797,95 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR 26.7.2011 9.9.2011 Školenie 6. – 9.9.2011
23 5/2011/ARVI Agroinstitút NItra Zmluva o zabezpečení služieb 3/2011 2214 – 2340,00 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR 26.7.2011 2013 grafické práce
24 6/2011/ARVI Agrokomplex Výstavnístvo Nitra, š.p. Zmluva i dielo 6/2011 8 473,62 EUR bez DPH 0,00 MPaRV SR 8.8.2011 31.8.2011 zabezpečenie expozície NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2011
25 7/2011/ARVI Nitrička media s.r.o. Zmluva č. 7/2011/ARVI 1 800,00 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR 4.8.2011 15.8.2011 Propagačný film – bratislavský a trnavský kraj
26 8/2011/ARVI TV Oravia s.r.o. Zmluva č. 8/2011/ARVI 1 800,00 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR 4.8.2011 15.8.2011 Propagačný film – žilinský kraj
27 9/2011/ARVI ROCK PRINT, spol. s r.o. Zmluva č. 9/2011/ARVI 4 194,96 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR 8.8.2011 31.12.2011 Propagačné predmety
28 10/2011/ARVI Nitrička media s.r.o. Zmluva č. 10/2011/ARVI 2 640,00 EUR s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 15.8.2011 31.8.2011 Propagačný film
29 11/2011/ARVI Výstaviště České Budějovice a.s. Zmluva č. 11/2011/ARVI 2 953,75 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 16.8.2011 31.8.2011 Předmětem nájmu je pozemek a stavba na něm – výstavní plocha a výstavní stánek o výměře 69,5 m2, nacházející se v areálu výstaviště: Výstaviště České Budějovice, a.s., pavilón R3
30 12/2011/ARVI Agrokomplex Výstavnístvo Nitra, š.p. Zmluva č. 152011004 10 009,60 EUR bez DPH 0,00 MPaRV SR 12.8.2011 31.8.2011 Predmetom zmluvy je dočasný prenájom časti krytej plochy výstaviska Agrokomplex vystavovateľovi, ako aj vykonávanie objednaných prác a služieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky expozície počas trvania výstav Agrokomplex 2011.
31 13/2011/ARVI Nitrabus s.r.o. Zmluva č. 13/2011/ARVI, Zmluva o zabezpečení služieb 1 490,00 0,00 MPaRV SR 18.10.2011 23.10.2011 Autobusová preprava na odbornú exkurziu do Poľska, organizovanú Agentúrou pre rozvoj vidieka v termíne 20. - 23.10.2011
32 14/2011/ARVI Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie Zmluva č. 14/2011/ARVI, Zmluva o zabezpečení služieb 8 952,64 EUR 0,00 MPaRV SR 18.10.2011 23.10.2011 Predmetom zmluvy je „Zabezpečenie odbornej exkurzie pre zástupcov miestnych akčných skupín (MAS) v Poľskej republike zameranú na systém podpory MAS v implementácii osi 4 PRV SR 2007-2013 v dňoch 20. – 23.10.2011 podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
33 15/2011/ARVI Ing. Michal Strnál - ARVENSIS Zmluva č. 15/2011/ARVI, Zmluva o poskytnutí služieb 73 530,00 EUR 0,00 MPaRV SR 1.11.2011 31.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivít regionálneho pracoviska NSRV SR
34 16/2011/ARVI Občianske združenie Obviam regio Zmluva č. 16/2011/ARVI, Zmluva o poskytnutí služieb 98 212,80 EUR 0,00 MPaRV SR 1.11.2011 31.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivít regionálneho pracoviska NSRV SR
35 17/2011/ARVI Hotel Senec a.s. Zmluva č. 17/2011/ARVI, Zmluva o poskytnutí služieb 11 511,51 bez DPH 0,00 MPaRV SR
36 18/2011/ARVI Galeria store s.r.o. Zmluva č. 18/2011/ARVI, Zmluva o poskytnutí služieb 11 934,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 22.11.2011 17.12.2011 Predmetom zmluvy je organizačné zabezpečenie podujatia zameraného na propagáciu a podporu regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov „Chute Žitného ostrova“
37 19/2011/ARVI bee&honey, s.r.o. Zmluva č. 19/2011/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 5 415,00 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 14.11.2011 31.12.2011 Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb – Brožúra a letáky Regionálne špeciality a zaujímavosti zo Žitného ostrova
38 20/2011/ARVI ROCK PRINT, spol. s r.o. Zmluva č. 20/2011/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 2 769,24 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 24.11.2011 10.12.2011 Predmetom tejto Zmluvy je dodanie propagačných predmetov pre účastníkov „3. medzinárodnej konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR Strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a nová politika rozvoja vidieka v EÚ“
39 22/2011/ARVI ForPress, s.r.o. Zmluva č. 22/2011/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 531,36 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 24.11.2011 10.12.2011 Predmetom zmluvy je grafické spracovanie, tlač a väzbu informačného materiálu o činnosti NSRV SR
40 2/2012/ARVI City Hotels Slovakia, a.s. Hotel Junior Zmluva č. 2/201/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 642,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 26.3.2012 31.3.2012 Predmetom zmluvy je „Zabezpečenie ubytovacích služieb pre realizáciu Farmárskeho trhu“
41 3/2012/ARVI VIENNA INVEST, spol. s r.o. Zmluva č. 3/2012/ARVI Nájomná zmluva 1 140,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 27.3.2012 31.3.2012 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie nájomného práva k voľnej ploche o rozmere 650 m2 v budove obchodného centra FRESHMARKET pre realizáciu Farmárskeho trhu
42 4/2012/ARVI MOVEMENTS s.r.o. Zmluva č. 4/2012/ARVI 1 195,20 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 27.3.2012 15.4.2012 Predmetom tejto Zmluvy sú PR služby spojené s propagáciou „Farmárskeho trhu“ realizovaného v termíne 30. – 31.3.2012 v Bratislave
43 5/2012/ARVI ROBEN - TRANS, s.r.o. Zmluva č. 5/2012/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 1 177,20 € bez DPH (na uvedenú službu sa DPH nevstavuje) 0,00 MPaRV SR NSRV SR 17.4.2012 22.4.2012 Autobusová preprava osôb do/z Kielce v Poľsku za účelom prezentácie Národnej siete rozvoja vidieka SR počas výstavy „IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL“ konanej v dňoch 20. - 22. apríla 2012. Trasa so zastávkami: Nitra – Solčany – Žilina – Kielce a späť.
44 6/2012/ARVI Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Zmluva č. 6/2012/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 1 600,00 € bez DPH (na uvedenú službu sa DPH nevstavuje) 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.4.2012 22.4.2012 Autobusová preprava osôb do/z Kielce v Poľsku za účelom prezentácie Národnej siete rozvoja vidieka SR počas výstavy „IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL“ konanej v dňoch 20. - 22. apríla 2012. Trasa so zastávkami: Zvolen – Brezno – Liptovský Hrádok – Kežmarok – Kielce a späť.
45 7/2012/ARVI Ing. František TEŤÁK - Štúdio F Zmluva č. 7/2012/ARVI 2 856,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 24.4.2012 18.5.2012 Výroba a tlač informačnej brožúry: „Príklady úspešne realizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v žilinskom kraji“
46 8/2012/ARVI RS, a.s. Hotel Hills **** Zmluva č. 8/2012/ARVI Zmluva o zabezpečení služieb 2 750,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.6.2012 20.6.2012 Zabezpečenie služieb pre realizáciu pracovného stretnutia ku Koncepcii pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ v termíne 20. – 21.6.2012
47 9/2012/ARVI Nitrička media s.r.o. Zmluva č. 9/2012/ARVI 11 580 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 15.6.2012 30. 11. 2012 Výroba a odvysielanie 8 dielov relácie o vidieku
48 10/2012/ARVI NR COM, s.r.o. Zmluva č. 10/2012/ARVI 4 753,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.6.2012 2.7.2012 Dodanie výpočtovej techniky
49 11/2012/ARVI Creative Expo s.r.o. Zmluva č. 11/2012/ARVI 9 980,00 € bez DPH, tj. 11 976,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.7.2012 29. 8. 2012 Zabezpečenie realizácie expozície ,,Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) na výstave Agrokomplex 2012“
50 12/2012/ARVI SLOVRESTAV s.r.o. Zmluva č. 12/2012/ARVI 1 773,60 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 20.8.2012 24. 8. 2012 Zabezpečenie služieb Cateringu počas akcie Slávnostné vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2012“ - Vidiecky večer v termíne 24.8.2012, od 19:00 – 0:00, v pavilóne K Výstaviska Agrokomplex, š.p..
51 13/2012/ARVI Agrokomplex –Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zmluva č. 13/2012/ARVI Zmluva č. 15129001 10 328,80 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 10.8.2012 26. 8. 2012 Dočasný prenájom plochy výstaviska Agrokomplex
52 14/2012/ARVI Filma, s.r.o. Zmluva č. 14/2012/ARVI 6 546,96 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 23.10.2012 19.11. 2012 Živé vysielanie z akcie „DEMETER 2012“ spolu so spracovaním dokument o celej akcii
53 15/2012/ARVI RnT Artikel s.r.o. Zmluva č. 15/2012/ARVI 11 984,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 12.11.2012 16.12. 2012 Organizačné zabezpečenie podujatia zameraného na propagáciu a podporu regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov – Vianočných trhov pod názvom „Chute Žitného ostrova“
54 Zmluva č. 514/2012/A Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. Zmluva č. 514/2012/AXVH (zmluva č. 17/2012/ARVI) 4 797,60 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 14.11.2012 16.12. 2012 Prenájom plochy a služieb s tým spojených v súvislosti s výstavou Vianočný farmársky trh NSRV SR
55 16/2012/ARVI M KREO, s.r.o. Zmluva č. 16/2012/ARVI 3 561,55 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 8.11.2012 27.11. 2012 Dodanie propagačných predmetov pre účastníkov „Medzinárodnej konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR „Spojme sa pre rozvoj vidieka“
56 18/2012/ARVI Reštaurácia Riverside Zmluva č. 18/2012/ARVI 11 962,80 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 10.12.2012 14.12.2012 catering a organizačné zabezpečenie aktivity: Medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“ v termíne 12. – 14.12.2012
57 20/2012/ARVI M Kreo s. r. o. Zmluva č. 20/2012/ARVI 4394,88 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 12.12.2012 20.12.2012 Výroba a tlač stolového kalendára
58 19/2012/ARVI Hotel Kaštieľ Mojmírovce Zmluva č. 19/2012/ARVI 11 950,00 € s DPH 0,00 MPaRV SR NSRV SR 3.12.2012 14.12.2012 Prenájom konferenčných priestorov a zabezpečenie ubytovanie pre realizáciu aktivity: Medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“ v termíne 12. – 14.12.2012
59 21/2012/ARVI Bibus SK, s. r. o. Zmluva č. 21/2012/ARVI 2 160,00 EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.12.2012 20.12.2012 File Server Solution
60 22/2012/ARVI M KREO, s.r.o. Zmluva č. 22/2012/ARVI 1305,00EUR 0,00 MPaRV SR NSRV SR 18.12.2012 20.12.2012 Výroba a tlač plagátov
61 1/2013/ARVI LIVONEC, s.r.o., OZ Nitra Zmluva č. 1/2013/ARVI ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 60,00 EUR s DPH mesačne 1/2 zo 60,00 EUR s DPH mesačne MPaRV SR NSRV SR 11.1.2013 Na dobu neurčitú predmetom zmluvy je zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP) a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) v objektoch objednávateľa:.
62 2/2013/ARVI Víno zo Slovenska Zmluva č. 2/2013/ARVI ZMLUVA O FINANČNEJ PODPORE VÝSTAVY 25.425,60 € s DPH MPaRV SR NSRV SR 30.1.2013 11.5.2013 finančná podpora Výstavy pod názvom 1. celoslovenská vinárska výstava
63 3/2013/ARVI M Kreo s. r. o. Zmluva č. 3/2013/ARVI 1 810,78 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 25.1.2013 7.2.2013 Výroba propagačných predmetov na informačný seminár „Predaj z dvora
64 4/2013/ARVI Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Zmluva č. 4/2013/ARVI ZMLUVA O ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ SEMINÁROV 9 940,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 5.2.2013 29.3.2013 Organizačné zabezpečenie 7 seminárov, ktorých odbornou náplňou bude problematika „Predaj z dvora“ ,00
65 5/2013/ARVI Spolok pre obnovu dediny Zmluva č. 5/2013/ARVI ZMLUVA O ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ SEMINÁROV 3 960,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 19.3.2013 24.4.2013 Organizačné zabezpečenie seminárov na tému: „Zlepšenie kvality života na vidieku - príklady dobrej praxe“.
66 6/2013/ARVI Naše pole, s.r.o. Zmluva č. 6/2013/ARVI O POSKYTNUTÍ FINANČNEHO PRISPEVKU NA PUBLIKÁCIU „VINOTÉKA SLOVENSKÉ VINÁRSTVO“ 5 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 9.4.2013 9.5.2013 Spracovanie a vydanie publikácie v anglickom jazyku „VINOTÉKA Slovenské vinárstva“, ktorá vyjde pri príležitosti konania medzinárodnej súťaže vín Concours Mondial de Bruxelles v Bratislave
67 7/2013/ARVI TARGI KIELCE S.A. Zmluva č. 7/2013/ARVI o prenájme 14 015,04 PLN MPaRV SR NSRV SR 3.4.2013 7.4.2013 Predmetom je výstavná plocha a výstavný stánok na výmere plochy 48 m2 s prívodom elektrickej energie a osvetlením, nachádzajúci sa v areáli výstaviska: KIELCE TRADE FAIRS (Targi Kielce S.A.) pavilón G.
68 15/2013/ARVI Miestna akčná skupina Vršatec Zmluva č. 15/2013/ARVI - Zmluva o zabezpečení služieb 1 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 3.5.2013 8.5.2013 finančná podpora Akcie - Medzinárodnú konferenciu a workshop s názvom „LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období“
69 8/2013/ARVI Veolia Transport Nitra a.s. Zmluva č. 8/2013/ARVI - O FINANČNEJ PODPORE AKCIE 1 120,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 28.3.2013 7.4.2013 autobusová preprava osôb do/z Kielce v Poľsku za účelom prezentácie Národnej siete rozvoja vidieka SR počas výstavy „V. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL“ konanej v dňoch 4. - 7. apríla 2013.
70 9/2013/ARVI Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora ZMLUVA č. 9/2013/ARVI O FINANČNEJ PODPORE AKCIE 1 370,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 18.4.2013 20.4.2013 finančná podpora Akcie - Zo Salaša do mesta
71 12/2013/ARVI Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity ZMLUVA č. 12/2013/ARVI 9 969,40 EUR MPaRV SR NSRV SR 20.5.2013 20.6.2013 Organizačné zabezpečenie študijnej pracovnej cesty Rakúsko-Tirolsko 16.–19.6. 2013
72 16/2013/ARVI Píri Trans s. r. o. ZMLUVA č. 16/2013/ARVI 4 000,000 EUR MPaRV SR NSRV SR 14.5.2013 21.5.2013 Dodanie služieb na zabezpečenie odborného seminára, ktorý sa bude konať dňa 21. 05. 2013 na témy: „Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku“ a „Regionálne značenie produktov a služieb“
73 11/2013/ARVI NITRAVIN ZMLUVA č.11/2013/ARVI O FINANČNEJ PODPORE AKTIVITY 7 050,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 13.5.2013 25.5.2013 Finančná podpora Akcie "Nitriansky vínny festival" zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka.
74 17/2013/ARVI Obec Oščadnica ZMLUVA č. 17/2013/ARVI 2 499,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 17.5.2013 25.5.2013 Finančná podpora Akcie "21. Oščadnická heligónka"
75 13/2013/ARVI Bibus SK, s. r. o. ZMLUVA č. 13/2013/ARVI 2 698,80 EUR MPaRV SR NSRV SR 26.4.2013 30.4.2013 Dodanie výpočtovej techniky
76 14/2013/ARVI Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku ZMLUVA č. 14/2013/ARVI 3 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 20.5.2013 9.6.2013 Finančná podpora Akcie „ V. Celoslovenské ovčiarske slávnosti – Ovenálie 2013.“
77 18/2013/ARVI Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu ZMLUVA č. 18/2013/ARVI 5 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 24.6.2013 30.9.2013 Finančná podpora zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka na účel vyhotovenia publikácie OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCIACH
78 19/2013/ARVI TL Agency s.r.o. ZMLUVA č. 19/2013/ARVI 7 980,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 24.6.2013 30.6.2013 Finančná podpora Akcie "ZEMPLINFEST" zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
79 10/2013/ARVI JUDr. Miroslav Belica - advokát ZMLUVA č. 10/2013/ARVI 117,00 EUR/ 1 hod. služby MPaRV SR NSRV SR 29.1.2013 31.12.2013 právne služby
80 20/2013/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik ZMLUVA č. 20/2013/ARVI 11 999,40EUR MPaRV SR NSRV SR 02.06.2013 25.08.2013 Stavba Expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2013 konanej v dňoch 22 – 25. 8. 2013 a zabezpečenie služieb spojených s expozíciouv
81 22/2013/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Rámcová kúpna zmluva č. 22/2013/ARVI podľa objednávky, max. 3 378,60 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 17.07.2013 31.12.2013 dohoda zmluvných strán o dodaní reklamných a propagačných predmetov na aktivity pre NSRV SR
82 21/2013/ARVI 3M media, s. r. o. Zmluva č. 21/2013/ARVI 9 750,00 EURs DPH MPaRV SR NSRV SR 22.07.2013 15.09.2013 Spracovanie dokumentu o 20–tich vinárskych subjektoch podporených z PRV SR 2007 – 2013 na DVD nosiči.
83 23/2013/ARVI Antik Media Zmluva č. 23/2013/ARVI 2 080,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 20.08.2013 10.09.2013 Spracovanie dokumentu o propagácii Národnej siete rozvoja vidieka SR a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 počas výstavy Agrokomplex 2013
84 24/2013/ARVI Obec Čerhov Zmluva č. 24/2013/ARVI 5 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 18.08.2013 28.09.2013 Finančná podpora Aktivity „ XII. Tokajské vinobranie“ v termíne 27. – 28.9.2013 zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
85 25/2013/ARVI PaedDr. Anna Mačová Zmluva č. 25/2013/ARVI 1 800,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 19.09.2013 28.09.2013 Finančná podpora Aktivity „ 10. ročník majstrovstiev Slovenska Furmanov“ v termíne 28.9.2013 zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
86 26/2013/ARVI Regionálna rozvojová agentúra Komárno Zmluva č. 26/2013/ARVI 9 500,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 26.09.2013 06.10.2013 Finančná podpora Aktivity „ Druhý ročník festivalu Gastro – vinné korzo Modrany“ zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
87 27/2013/ARVI Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Zmluva č. 27/2013/ARVI 4 422,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 10.10.2013 07.11.2013 Organizačné zabezpečenie seminárov na tému: „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“
88 29/2013/ARVI NITRAVIN Zmluva č. 29/2013/ARVI o finančnej podpore akcie 5 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 31.10.2013 10.11.2013 Finančná podpore akcie "Nitriansky vínny festival" v termíne 8. - 9.11.2013.
89 28/2013/ARVI Krajská rozvojová agentúra Košického kraja Zmluva č. 28/2013/ARVI 19 798,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 14.11.2013 22.11.2013 Zabezpečenie Konferencie NSRV SR, ktorej tematikou bude Program rozvoja vidieka SR v súčasnom a budúcom programovom období
90 30/2013/ARVI TEA PLANET s.r.o. Zmluva č. 30/2013/ARVI 11 991,60 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 02.12.2013 15.12.2013 Finančná podpora Aktivity zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka - Vianočné trhy Chute žitného ostrova
91 32/2013/ARVI Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zmluva č. 32/2013/ARVI Zmluva o prenájme výstavnej plochy uza-tvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 7 200,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 02.12.2013 13.12.2013 vzájomné poskytnutie prenájmu plochy a služieb s tým spojených medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výstavou „Vianočné farmárske trhy“ v termíne 6. 12. – 8. 12. 2013.
92 33/2013/ARVI Občianske združenie Obviam regio Zmluva č. 33/2013/ARVI, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.3.2009, číslo: 2/2009/NR 26 000,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 07.12.2013 31.12.2014 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 2/2009/NR v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku
93 34/2013/ARVI MVL Štefánek, s.r.o. Zmluva č. 34/2013/ARVI, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 13.3.2009, číslo:3/2009/TN 26 000,00 EUR bez DPH MPaRV SR NSRV SR 07.12.2013 31.12.2014 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluv-ných podmienok, práv a povinností zmluv-ných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o po-skytovaní služieb číslo 3/2009/TN v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku
94 35/2013/ARVI OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja Zmluva č. 35/2013/ARVI, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.3.2009, číslo: 5/2009/BB 26 000,00 EUR bez DPH MPaRV SR NSRV SR 07.12.2013 31.12.2014 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 5/2009/BB v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku.
95 36/2013/ARVI Ekoslov Consulting, s. r. o Zmluva č. 36/2013/ARVI, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.3.2009, číslo: 7/2009/PO 26 000,00 EUR bez DPH MPaRV SR NSRV SR 07.12.2013 31.12.2014 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 7/2009/PO v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku.
96 37/2013/ARVI RRA Borolo Zmluva č. 37/2013/ARVI, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.3.2009, číslo: 6/2009/KE 26 000,00 EUR bez DPH MPaRV SR NSRV SR 07.12.2013 31.12.2014 Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 6/2009/KE v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku.
97 2/2014/ARVI Agentúra EPS, s.r.o. Zmluva č.2/2014/ARVI 4 800,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 4.3.2014 17.5.2014 Finančný príspevok spojený s výdavkami na zabezpečenie aktivity - prenájmu 25 stánkov, prezentáciu výrobcov regionálnych produktov a propagáciu aktivity.
98 1/2014/ARVI Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Zmluva č. 1/2014/ARVI ZMLUVA O ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ SEMINÁROV 5 600,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 14.3.2014 24.10.2014 Zabezpečenie 8 seminárov, ktorých odbor-nou náplňou bude problematika „Rodinné farmárčenie“.
99 4/2014/ARVI Dolium, o. z. ZMLUVA č. 4/2014/ARVI O FINANČNEJ PODPORE AKTIVITY 3 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 27.3.2014 26.4.2014 Finančná podpora Akcie "Vinársky festival Víno Tirnavia spojený s prezentáciou vín" zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
100 5/2014/ARVI Výstavisko EXPO CENTER, a. s ZMLUVA č. 5/2014/ARVI O FINANČNEJ PODPORE AKTIVITY 2 400,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 10.4.2014 18.5.2014 Finančná podpora Akcie "3. výstava cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo" zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
101 6/2014/ARVI Obec Turecká ZMLUVA č. 6/2014/ARVI O FINANČNEJ PODPORE AKTIVITY 2 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 23.4.2014 19.7.2014 Finančná podpora Aktivity "Halušky fest 2014" zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
102 7/2014/ARVI MAS Horná Torysa ZMLUVA č. 7/2014/ARVI O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PUBLIKÁCIU 3 000,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 10.4.2014 29.5.2014 Finančná podpora zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka na účel vyhotovenia publikácie
103 8/2014/ARVI REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Zmluva č. 8/2014/ARVI 2 388,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 29.4.2014 30.5.2014 Dodanie kancelárskej techniky: digitálny plnofarebný multifunkčný systém.
104 9/2014/ARVI Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku Zmluva č. 9/2014/ARVI 2 000,- EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 24.5.2014 8.6.2014 Finančná podpora Aktivity „Celoslovenské ovčiarske slávnosti – Ovenálie 2014“
105 3/2014/ARVI Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva č. 3/2014/ARVI ZMLUVA O ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ ŠTUDIJNEJ CESTY 8 000,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 7.5.2014 30.6.2014 Organizačné zabezpečenie študijnej cesty
106 10/2014/ARVI NITRAVIN Zmluva č. 10/2014/ARVI 15 000 EUR MPaRV SR NSRV SR 14.5.2014 14.6.2014 Finančná podpora Aktivity „Nitriansky vínny festival“ v termíne 6. – 7.6.2014 na Nitrianskom hrade a v termíne 14.6.2014 vo Vinohradoch na dedinách
107 12/2014/ARVI Občianske združenie Pekné víno Zmluva č. 12/2014/ARVI 5 000 EUR MPaRV SR NSRV SR 16.6.2014 4.7.2014 Organizačné zabezpečenie dvojdňovej exkurzie pre slovenských vinárov.
108 11/2014/ARVI M KREO, s. r. o. Zmluva č. 11/2014/ARVI Predpokladaný odhad do konca roka 6000,-EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 9.6.2014 31.12..2014 Dohoda zmluvných strán o dodaní rekla-mných a propagačných predmetov na aktivi-ty pre NSRV SR
109 13/2014/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. Zmluva č. 13/2014/ARVI 7 911,50 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 4.8.2014 24.8.2014 Vzájomné poskytnutie prenájmu plochy a služieb s tým spojených medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výstavou Agrokomplex 2014 v termíne 21.08. – 24.08.2014.
110 14/2014/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. Zmluva č. 14/2014/ARVI 11 388,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 4.8.2014 24.8.2014 Stavba Expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2014 konanej v dňoch 21 – 24. 8. 2014 a zabez-pečenie služieb spojených s expozíciou.
111 18/2014/ARVI VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity Zmluva č. 18/2014/ARVI 9 878,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 20.8.2014 10.9.2014 Organizačné zabezpečenie študijnej cesty, ktorou odbornou náplňou bude inšpiratívna a odborná prezentácia príkladov dobrej praxe MAS v Českej republike
112 19/2014/ARVI 3M media, s. r. o. Zmluva č. 19/2014/ARVI 9 830,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 25.8.2014 15.10.2014 Spracovanie a odvysielanie dokumentu o projektoch prihlásených do 1. ročníka súťaže „Projekty MAS“.
113 17/2014/ARVI Obec Čerhov Zmluva č. 17/2014/ARVI 2 000,00 EUR s DPH MPaRV SR NSRV SR 27.9.2014 27.9.2014 Podpora aktivity: XIII. Tokajské Vinobranie“, ktoré v termíne 26. – 27.9.2014
114 21/2014/ARVI Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Zmluva č. 21/2014/ARVI 3 495,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 10.10.2014 6.11.2014 Organizačné zabezpečenie seminárov na tému: „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku
115 20/2014/ARVI Krajská rozvojová agentúra Košického kraja Zmluva č. 20/2014/ARVI 19 750,00-EUR MPaRV SR NSRV SR 6.11.2014 21.11.2014 Organizačné zabezpečenie Konferencie NSRV SR
116 22/2014/ARVI TEA PLANET s.r.o. Zmluva č. 22/2014/ARVI 11 358,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 24.11.2014 14.12.2014 Finančná podpora Aktivity "Chute žitného ostrova - Vianočné farmárske trhy"zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka
117 22/2014/ARVI NITRAVIN Zmluva č. 23/2014/ARVI 3 000,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 15.12.2014 31.12.2014 Finančná podpora Aktivity zo strany Agentúry pre rozvoj vidieka na zhotovenie DVD o vinároch z nitrianskej vinohradníckej oblasti
118 1/2015/ARVI Výstavisko EXPO CENTER, a. s. Zmluva č. 1/2015/ARVI Rámcová kúpna zmluva 1 200,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 6.3.2015 16.5.2015 Predmetom tejto zmluvy je finančná podpora aktivity - účasť 6 MAS na 4. výstave cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo v Trenčíne.
119 2/2015/ARVI REVIS-SERVIS spol. s r.o. Zmluva č. 2/2015/ARVI Rámcová kúpna zmluva 19 900,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 11.3.2015 11.3.2017 Predmetom tejto zmluvy je tovar – kancelárske potreby a tonery.
120 4/2015/ARVI M KREO, s. r. o. Zmluva č. 4/2015/ARVI Rámcová kúpna zmluva 19 900,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 11.3.2015 16.3.2017 Predmetom tejto zmluvy je grafické spra6covanie a tlač letákov, publikácií a brožúr
121 3/2015/ARVI Hauerland s.r.o. Zmluva č. 3/2015/ARVI Rámcová kúpna zmluva 19 900,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 17.3.2015 17.3.2017 Predmetom tejto zmluvy je dodanie reklamných a propagačných predmetov
122 5/2015/ARVI Agroinštitút Nitra, š.p. Zmluva č. 5/2015/ARVI Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 2 544,00 EUR MPaRV SR NSRV SR 3.8.2015 2.8.2017 Predmetom zmluvy je Aktualizácia webovej stránky www.nsrv.sk
123 6/2015/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zmluva č. 6/2015/ARVI - Zmluva o prenájme výstavnej plochy uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 7 974,00 s DPH MPaRV SR NSRV SR 13.8.2015 23.8.2015 Predmetom zmluvy je vzájomné poskytnutie prenájmu plochy a služieb s tým spojených medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výstavou Agrokomplex 2015 v termíne 20.08. – 23.08.2015.
124 7/2015/ARVI Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zmluva č. 7/2015/ARVI - Zmluva o dodávke služieb 17 378,28 s DPH MPaRV SR NSRV SR 11.8.2015 23.8.2015 Stavba Expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2015 konanej v dňoch 20. – 23. 8. 2015 a zabezpečenie služieb spojených s expozíciou