Aktuality

17/09/13
Výzva na predloženie cenovej ponuky „Organizačné zabezpečenie seminárov: Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“

V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania: „Organizačné zabezpečenie seminárov: Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“.

Podklady k spracovaniu cenovej ponuky:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Agentúra pre rozvoj vidieka
Sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vnuk - riaditeľ
IČO: 34075381
DIČ: 2021196210
Kontaktná osoba: Ing. Karin Balážiová
Telefón: 0907 983 382
e-mail: balaziova@arvi.sk

2. Názov predmetu obstarávania:
„Organizačné zabezpečenie seminárov: Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“.

3. Opis predmetu obstarávania:
Organizačné zabezpečenie troch seminárov s miestom konania na západnom, strednom a východnom Slovensku na tému zvyšovania kvality života vo vidieckych sídlach na území Slovenska. Okruh tém prednášok bude zameraný na verejné priestory, sadovnícko-krajinárske úpravy v obciach, prostredie obce z pohľadu člena hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka a dreviny v obciach. Súčasťou seminára bude komentovaná prehliadka verejných priestorov obce. Organizačné zabezpečenie bude obsahovať nasledovné:

  • prenájom prednáškovej resp. konferenčnej miestnosti pre 33 osôb (lavicový typ sedenia alebo sedenie do písmena „U“ a predsednícky stôl pre 7 osôb; v prednáškovej miestnosti bude konferenčná časť oddelená od časti na občerstvenie) a technické zabezpečenie seminára – notebook s USB portom a prehrávačom CD/DVD, myš, dataprojektor, plátno, prezentátor, flipchart s popisovačom, mikrofón, ozvučenie
  • občerstvenie a obed pre 99 osôb (3 semináre x 33 osôb) - káva, čaj, minerálka, smotana do kávy, cukor do kávy, citrón, slané pečivo, sladké pečivo; polievka, hlavné jedlo, dezert + nealkoholický nápoj
  • lektorské (7 lektorov x 1 seminár)
  • organizačné zabezpečenie, režijné náklady - prezenčné listiny, označenie prednáškových miestností, moderovanie, organizácia

Účastníci: na každý seminár 25 účastníkov, 7 lektorov a 1 organizačný garant

Dĺžka trvania: max. 8 hodín x 1 seminár

Miesto a termín: v každom regióne NUTS II v oblasti cieľa Konvergencia, Slovenská republika (západné, stredné a východné Slovensko) v mesiaci október 2013

Formát: seminár

Iné náležitosti: všetky propagačné materiály a označenia prednáškových resp. konferenčných miestností musia byť označené príslušnými logami propagácie PRV SR 2007 - 2013

Limity: výdavky na občerstvenie a obed pre účastníkov a lektorov nesmú prekročiť stanovenú čiastku 20,00,- EUR/osoba/deň. Maximálna výška odmeny za 1 hodinu (60 minút) prednášky lektora je 165,00,- EUR vrátane príspevkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

4. Typ a dĺžka trvania zmluvy:
Zmluva o organizačnom zabezpečení seminárov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Trvanie: 3 mesiace od uzatvorenia zmluvy – cca od 09/2013 do 11/2013

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní, najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.

Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania: maximálne do výšky 4 500,00,- EUR bez DPH (celkom 5 400,00,- EUR s DPH).

Predkladateľ cenovej ponuky súhlasí s tým, že v prípade vyhodnotenia jeho cenovej ponuky ako víťaznej, k faktúre predloží: dodací list (musí obsahovať rozpis služieb, vrátane jednotkových cien, množstva a celkových cien. Ak účtovný systém neumožňuje vytlačiť dodací list, je potrebné na faktúre uviesť nasledovnú vetu: „Faktúra slúži zároveň ako dodací list.“), finálnu pozvánku a program seminára, vyplnené prezenčné listiny, správu z realizovanej aktivity v tlačenej i elektronickej podobe na CD, fotodokumentáciu (zachytávajúcu väčšinu účastníkov seminára a povinné logá) s plnomocenstvom k fotodokumentácii v písomnej i elektronickej podobe na CD.

6. Pokyny a podmienky k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č. 2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. Uchádzač je povinný predložiť i nasledovné dokumenty:

  • fotokópia dokladu o oprávnení podnikať v predmete obstarávania alebo relevantný dokument, oprávňujúci vykonať predmet obstarávania.

Uvedené doklady uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke alebo elektronicky podľa bodu 8.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Uchádzač musí splniť všetky podmienky uvedené v bode 3 tejto výzvy a musí doložiť dokumenty podľa bodu 6 tejto výzvy. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet obstarávania.

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke s názvom: Neotvárať "Cenová ponuka – Zvyšovanie kvality života na vidieku" na adresu uvedenú v bode 1, prípadne v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v bode 1 v termíne do 23. septembra 2013 do 12.00 hod.

9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23. septembra 2013 o 13.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení prostredníctvom emailu. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená písomná zmluva. Návrh zmluvy mu bude zaslaný do troch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

Nitra 17. septembra 2013

V dokumentoch na stiahnutie nájdete podklady k spracovaniu Vašej cenovej ponuky.

« späť na novinky