Aktuality

07/08/13
Výzva na spracovanie dokumentu o propagácii Národnej siete rozvoja vidieka SR a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 počas výstavy Agrokomplex 2013

V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na vyššie uvedenú zákazku. Na výber zmluvného partnera je použitý postup, zákazka s nízkou hodnotou.

1. Popis predmetu zákazky: Spracovanie dokumentu o propagácii Národnej siete rozvoja vidieka SR a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 počas výstavy Agrokomplex 2013.

Špecifikácia predmetu: Cieľom propagačného filmu je propagácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 počas výstavy Agrokomplex 2013. Požadujeme výrobu propagačného filmu obsahujúceho minimálne nasledovné záznamy:
- Národná sieť rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2013
- „Najkrajší stánok v expozícií NSRV SR“
- „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2013“
- „Módna prehliadka ľudových krojov“
Výroba reportáže/ filmu v trvaní 20 minút, odvysielanie v TV médiu min. 3x

2. Predpokladané množstvo požadovaného tovaru/služby: 10ks DVD nosičov.

3. Kontaktná adresa: Vašu cenovú ponuku v tlačenej podobe posielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Ing. Karin Balážiová, Akademická 4, 949 01 Nitra alebo v elektronickej podobe na balaziova@arvi.sk.

4. Časový údaj: Dodávky DVD nosičov budú uskutočnené najneskôr 10 septembra 2013. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená písomná zmluva.

5. Miesto poskytnutia dodávky tovaru: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra

6. Lehota na predloženie cenových ponúk: 9.8.2013, 24:00hod

7. Súpis dokladov: Predkladateľ ponuky okrem svojej cenovej ponuky doloží aj fotokópiu výpisu z Obchodného registra resp. Živnostenského listu, v ktorom je uvedené, že predkladateľ ponuky je oprávnený dodávať resp. realizovať predmet obstarávania.

8. Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia: Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena.
Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej cenovej ponuke.

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na preloženie cenovej ponuky. Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky doložte i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za preloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

Dokumenty na stiahnutie

« späť na novinky