Aktuality

04/03/14
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Pozitívne príklady PRV SR 2007-2013 so zameraním na environmentálny a regionálny rozvoj vidieckych sídiel“

V súlade s § 9 ods 9. zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na vyššie uvedenú zákazku. Na výber zmluvného partnera je použitý postup, zákazka s nízkou hodnotou.

1.Popis predmetu zákazky:
- Forma odborného zabezpečenia: inšpiratívna a odborná prezentácia pozitívnych príkladov z realizovaných projektov PRV 2007-2013.
- Cieľová skupina: starostovia obcí.
- Počet prezentovaných príkladov dobrej praxe: minimálne 4.
- Zabezpečenie národnej úrovne študijnej cesty - prezentácia príkladov dobrej praxe minimálne v dvoch VÚC SR.
- Tematické okruhy študijnej cesty: kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva (obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb; podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam), prístup Leader (implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia na príklade).
- Odborné požiadavky sú minimálne 10 rokov preukázateľnej praxe v predmete zákazky, čo uchádzač preukáže formou záverečných správ minimálne 5 zorganizovaných študijných ciest na národnej a medzinárodnej úrovni pre cieľovú skupinu predmetného obstarávania.

2. Predpokladané požiadavky:
- Trvanie študijnej cesty 3 dni.
- Predpokladaný termín máj/jún 2014.
- Počet účastníkov je 30 zástupcov cieľovej skupiny + max. 5 zástupcov organizačného zabezpečenia, vrátane 1 zástupcu NSRV SR a šoféra autobusu.
- Ubytovanie: 2 noci v dvoj alebo trojhviezdičkovom ubytovacom zariadení, 3 dni plná penzia.
- Autobus pre min. 35 osôb, predpokladaný počet km je 1000km.

3. Vypracovanie cenovej ponuky: ponuka uchádzača musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača a musí obsahovať:
- Titulný list – v ktorom bude uvedený úplný zoznam všetkých dokumentov a presná identifikácie uchádzača (názov, sídlo, adresa, telefón, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IBAN, BIC, bankové spojenie).
- Cenový návrh uchádzača pre každú časť predmetu zákazky samostatne (príloha č.1).

4. Kontaktná adresa: Vašu cenovú ponuku v tlačenej podobe posielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Ing. Peter Košťál, PhD., Akademická 4, 949 01 Nitra alebo v elektronickej podobe na kostal@arvi.sk.

5. Miesto poskytnutia dodávky tovaru/služby : v regiónoch SR.

6. Lehota na predloženie cenových ponúk : 10.3.2014, 10:00 hod

7. Súpis dokladov : Predkladateľ ponuky okrem svojej cenovej ponuky doloží aj fotokópiu výpisu z Obchodného registra resp. Živnostenského listu, v ktorom je uvedené, že predkladateľ ponuky je oprávnený dodávať resp. realizovať predmet obstarávania.

8. Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia: Kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za celý predmet zákazky a splnenie odbornosti uchádzača.

Nitra, 4.3.2014

V dokumentoch na stiahnutie nájdete podklady k spracovaniu Vašej cenovej ponuky.

« späť na novinky