Aktuality

03/03/14
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: Organizačné zabezpečenie 8 seminárov v regiónoch SR na tému „Rodinné farmárčenie“.

V súlade s § 9 ods 9. zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na vyššie uvedenú zákazku. Na výber zmluvného partnera je použitý postup, zákazka s nízkou hodnotou.

1. Špecifikácia predmetu na 1 seminár: Trvanie 1 semináru max. 8 hodín, prenájom konferenčných priestorov s didaktickou technikou, stravovanie 1 občerstvenie (káva, čaj , minerálka, drobné pečivo) a 1 obed (polievka, hlavné jedlo) pre 32 účastníkov + 3 (2 lektori a 1 koordinátor) – spolu 35 osôb, zostavenie odborného programu týkajúceho sa problematiky „Rodinné farmárčenie“, lektorské zabezpečenie seminára, organizačné zabezpečenie seminára v regiónoch SR.

2. Predpokladaný počet: 8 seminárov v regiónoch SR v mesiacoch Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September a Október 2014.

3. Témy jednotlivých workshopov: Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme (legislatíva, realita); štatút farmárskej rodiny (odvody, dane, zamestnávanie); podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov; pôda – nákup, delenie, dedenie; farmársky zákon - ochrana majetku v extraviláne; likvidácia vedľajších živočíšnych produktov (kafiléria); nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU; plemenitba.

4. Vypracovanie cenovej ponuky: ôsmich seminárov v regiónoch SR, prenájom konferenčných priestorov s didaktickou technikou, stravovanie pre 35 osôb/1seminár (obed + občerstvenie), lektorské zabezpečenie, organizačné zabezpečenie, cena bez DPH, celková cena s DPH (príloha č.1).

5. Kontaktná adresa: Vašu cenovú ponuku v tlačenej podobe posielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Ing. Peter Košťál, PhD., Akademická 4, 949 01 Nitra alebo v elektronickej podobe na kostal@arvi.sk.

6. Miesto poskytnutia dodávky tovaru/služby: v regiónoch SR.

7. Lehota na predloženie cenových ponúk: 7.3.2014, 10:00 hod

8. Súpis dokladov: Predkladateľ ponuky okrem svojej cenovej ponuky doloží aj fotokópiu výpisu z Obchodného registra resp. Živnostenského listu, v ktorom je uvedené, že predkladateľ ponuky je oprávnený dodávať resp. realizovať predmet obstarávania.

9. Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia: Kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za celý predmet zákazky a splnenie odbornosti uchádzača.

Nitra, 25.2.2014

V dokumentoch na stiahnutie nájdete podklady k spracovaniu Vašej cenovej ponuky.

« späť na novinky