Aktuality

05/11/13
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania: „Konferencia NSRV SR“

V súlade s § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania: „Konferencia NSRV SR“.

Podklady k spracovaniu cenovej ponuky:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Agentúra pre rozvoj vidieka
Sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vnuk - riaditeľ
IČO: 34075381
DIČ: 2021196210
Kontaktná osoba:Ing. Karin Balážiová
Telefón:037/ 733 64 02
e-mail: balaziova@arvi.sk

2. Názov predmetu obstarávania:
„Konferencia NSRV SR“.

3. Opis predmetu obstarávania:
Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích, organizačno-technických a ďalších služieb pre konanie konferencie NSRV SR“ s miestom konania v Nitrianskom kraji na tému Program rozvoja vidieka.

Organizačné zabezpečenie seminárov bude nasledovné:

 • termín požadovaného uskutočnenia konferencie – 21. – 22.11.2013
 • časové zabezpečenie konferencie – 2 dni
 • prenájom prednáškovej resp. konferenčnej miestnosti na 2 dni, prenájom na 8 hodín denne. Miestnosť - kongresová sála pre 150 osôb, klimatizácia – kombinácia školského sedenia a kino sedenia.
 • prenájom technického zabezpečenia seminára – notebook s USB portom a prehrávačom CD/DVD, myš, dataprojektor, plátno, prezentátor, flipchart s popisovačom, 2x prenosný mikrofón, ozvučenie. Zabezpečenie obsluhy techniky.
 • zabezpečenie ubytovania na 1 noc z 21. na 22.11.2013 pre min. 80 osôb. Ubytovanie s raňajkami, izba štandard ****.
 • stravovacie služby – forma bufetových stolov pre 150 osôb - v členení:
  • 1. deň konferencie - 1 x obed, 2 x občerstvenie a 1x večera
  • 2. deň konferencie - 1 x obed, 1x občerstvenie
  Občerstvenie: každé občerstvenie musí obsahovať v prepočte na osoby minimálne nasledovné položky: káva, čaj, minerálka, smotana do kávy, cukor do kávy, citrón, slané pečivo – 2 druhy, sladké pečivo, nealkoholický nápoj v zložení minerálka perlivá a neperlivé, džús, sladené vody typu: Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic.

  Obed a večera: každé z uvedených chodov musí obsahovať v prepočte na osoby minimálne nasledovné položky: polievka alebo šalát slúžiaci ako predjedlo, hlavné jedlo v zložení mäsité jedlo – 3 druhy, vegetariánske jedlo, rybacie jedlo, omáčka – 2 druhy, prílohy – 4 druhy, dezerty – 3 druhy. Pričom hlavné jedlo musí vážiť na 1 porciu 150-200g a príloha 200g v surovom stave a nápoje musia byť podávané v balení 0,33l v prípade minerálnej alebo sladenej vody a 0,2l v prípade džúsu.
 • Oddelenie konferenčnej časti od časti slúžiacej na občerstvenie a stravovanie účastníkov
 • zabezpečenie parkovacích miest na minimálne 60 osobných automobilov
 • zabezpečenie simultánneho tlmočenia z jazyka anglického do jazyka slovenského a naopak – 2 tlmočníci, na 1 deň (v prvý deň konania konferencie)
 • zabezpečenie tlmočníckej techniky pre simultánneho tlmočenia pre 150 osôb na 1 deň (v prvý deň konania konferencie)
 • dostupnosť wifi internetové pripojenie v celom zariadení
 • zabezpečenie prepravy zahraničných účastníkov do a z miesta realizácie konferencie – v ponuke je treba oceniť dopravu pre 10 osôb a čakanie
 • zabezpečenie spoločenského večera spojeného s prezentáciou regionálnych produktov troch producentov v trvaní 4 hodiny (v prvý deň konania konferencie)
 • organizačno-technické zabezpečenie konferencie (obsahujú náklady spojené so zabezpečením organizácie konferencie)

Účastníci: 150 osôb

Dĺžka trvania: 2 dni

Miesto a termín: Slovenská republika (Nitriansky kraj) v termíne 21. – 22.11.2013

Formát: konferencia

Limity: Maximálna výška odmeny za 1 hodinu (60 minút) prednášky lektora je 165,00,- EUR vrátane príspevkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

4. Typ a dĺžka trvania zmluvy:
Zmluva o organizačnom zabezpečení konferencie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Trvanie: 1 mesiac od uzatvorenia zmluvy

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní, najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.

Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania: maximálne do výšky 19 999 EUR bez DPH, celkom 23 999 EUR s DPH. Tzn. konečná a nemenná suma za predmet obstarávanie nesmie prekročiť 23 999 EUR.

Predkladateľ cenovej ponuky súhlasí s tým, že v prípade vyhodnotenia jeho cenovej ponuky ako víťaznej, k faktúre predloží: dodací list (musí obsahovať rozpis služieb, vrátane jednotkových cien, množstva a celkových cien.

6. Pokyny a podmienky k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:

 • Časť A: cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č. 2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
 • Časť B: uchádzač je povinný predložiť i nasledovné dokumenty: fotokópia dokladu o oprávnení podnikať v predmete obstarávania alebo relevantný dokument, oprávňujúci vykonať predmet obstarávania. Uvedené doklady uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke alebo elektronicky podľa bodu 8.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Uchádzač musí splniť všetky podmienky uvedené v bode 3 tejto výzvy a musí doložiť dokumenty podľa bodu 6 tejto výzvy. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet obstarávania.

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke s názvom: "Cenová ponuka – Konferencia NSRV SR" na adresu uvedenú v bode 1 v termíne do 7. novembra 2013. V prípade osobného doručenie je termín na predkladanie cenových ponúk do 7. novembra 2013, 14:30 hod.

9. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13. novembra 2013 o 13.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa. Po otvorení cenových ponúk bude prebiehať proces vyhodnotenia verejného obstarávania, pozostávajúceho z posúdenia ponúk po stránke úplnosti, oprávnenosti predkladateľa cenovej ponuky vykonať predmet obstarávania. Následne jednotlivé ponuky budú hodnotené v zmysle kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 7.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk bude realizované 3 člennou komisiou.

O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení prostredníctvom emailu do 5 dni od dňa otváranie ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená písomná zmluva. Návrh zmluvy mu bude zaslaný do troch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

Nitra, 4.11.2013

V dokumentoch na stiahnutie nájdete podklady k spracovaniu Vašej cenovej ponuky.

« späť na novinky