Aktuality

08/10/13
Výzva na predloženie cenovej ponuky „Konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobcov a udržateľnosť produktivity“

V súlade s § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania: „Konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobcov a udržateľnosť produktivity “.

Podklady k spracovaniu cenovej ponuky:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Agentúra pre rozvoj vidieka
Sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vnuk - riaditeľ
IČO: 34075381
DIČ: 2021196210
Kontaktná osoba: Ing. Peter Košťál, PhD.
Telefón: 0908 931 207
e-mail: kostal@arvi.sk

2. Názov predmetu obstarávania:
„Konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobcov a udržateľnosť produktivity“.

3. Opis predmetu obstarávania:
Organizačné zabezpečenie seminára s miestom konania v Banskobystrickom kraji na tému konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobcov a udržateľnosť produktivity. Okruh tém prednášok bude zameraný na: Prečo výrobcovia SR nie sú v rámci EÚ konkurencieschopní a Oblasť inovácií – Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť (prínosy a príležitosti).

Cieľom je podpora produktivity a účinnosti odvetvia poľnohospodárstva – zvrátiť do roku 2020 súčasný trend klesajúceho rastu produktivity.

Cieľom je udržateľný vývoj poľnohospodárstva - zaistiť do roku 2020 uspokojivú úroveň funkčnosti pôdy.

Funkčnosť pôdy zahŕňa produkčnú kapacitu pôd a jej kľúčové úlohy pri zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovaní sa zmene klímy a pre stabilitu ekosystému. Organizačné zabezpečenie seminárov bude nasledovné:

  • prenájom prednáškovej resp. konferenčnej miestnosti pre 50 osôb (lavicový typ sedenia s predsedníckym stolom).
  • prenájom samostatne oddelenej miestnosti pre 50 osôb od konferenčnej miestnosti, pre občerstvenie.
  • prenájom technického zabezpečenia seminára – notebook s USB portom a prehrávačom CD/DVD, myš, dataprojektor, plátno, prezentátor, flipchart s popisovačom, mikrofón, ozvučenie.
  • prenájom parkovacích miest na 1 deň pre 50 osôb.
  • 2x občerstvenie pre 50 osôb - káva, čaj, minerálka, smotana do kávy, cukor do kávy, citrón, slané pečivo; a obed pre 50 osôb - polievka, hlavné jedlo, dezert
  • lektorské (2 lektorov x 1 seminár)
  • organizačné zabezpečenie, režijné náklady - prezenčné listiny, označenie prednáškových miestností, moderovanie, organizácia

Účastníci: na 1 seminár 50 účastníkov, 2 lektorov a 1 organizačný garant

Dĺžka trvania: max. 6 hodín x 1 seminár

Miesto a termín: Slovenská republika (Banskobystrický kraj) v mesiaci október, november 2013

Formát: seminár

Iné náležitosti: všetky propagačné materiály a označenia prednáškových resp. konferenčných miestností musia byť označené príslušnými logami propagácie PRV SR 2007 - 2013.

Limity: výdavky na občerstvenie a obed pre účastníkov a lektorov nesmú prekročiť stanovenú čiastku 20,00,- EUR/osoba/deň. Maximálna výška odmeny za 1 hodinu (60 minút) prednášky lektora je 165,00,- EUR vrátane príspevkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

4. Typ a dĺžka trvania zmluvy:
Zmluva o organizačnom zabezpečení seminárov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Trvanie: 1 mesiac od uzatvorenia zmluvy.

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní, najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.

Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania: maximálne do výšky 2 333,33,- EUR bez DPH (celkom 2 800,00,- EUR s DPH).

Predkladateľ cenovej ponuky súhlasí s tým, že v prípade vyhodnotenia jeho cenovej ponuky ako víťaznej, k faktúre predloží: dodací list (musí obsahovať rozpis služieb, vrátane jednotkových cien, množstva a celkových cien. Ak účtovný systém neumožňuje vytlačiť dodací list, je potrebné na faktúre uviesť nasledovnú vetu: „Faktúra slúži zároveň ako dodací list.“), finálnu pozvánku a program seminára, vyplnené prezenčné listiny, správu z realizovanej aktivity v tlačenej i elektronickej podobe na CD, fotodokumentáciu (zachytávajúcu väčšinu účastníkov seminára a povinné logá) s plnomocenstvom k fotodokumentácii v písomnej i elektronickej podobe na CD.

6. Pokyny a podmienky k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č. 2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. Uchádzač je povinný predložiť i nasledovné dokumenty:

  • fotokópia dokladu o oprávnení podnikať v predmete obstarávania alebo relevantný dokument, oprávňujúci vykonať predmet obstarávania.

Uvedené doklady uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke alebo elektronicky podľa bodu 8.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Uchádzač musí splniť všetky podmienky uvedené v bode 3 tejto výzvy a musí doložiť dokumenty podľa bodu 6 tejto výzvy. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet obstarávania.

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke s názvom: "Cenová ponuka – Konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobkov a udržateľnosť produktivity" na adresu uvedenú v bode 1, s predmetom "Cenová ponuka – Konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych výrobkov a udržateľnosť produktivity" v termíne do 14. októbra 2013 do 14.30 hod.

9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15. októbra 2013 o 13.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení prostredníctvom emailu. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená písomná zmluva. Návrh zmluvy mu bude zaslaný do troch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

Nitra 8. októbra 2013

V dokumentoch na stiahnutie nájdete podklady k spracovaniu Vašej cenovej ponuky.

« späť na novinky